Vol 343, No 3

12 March 2018

DOI: http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.343.3

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Article

QIN-LIANG YE, YU-FENG LI, ZHI-MING ZHONG, LIN-FANG WU, LI-JUN CHEN, MING-HE LI
201–213
HUI-JIE LIU, CHUAN-HUA DING, JIAN HE, JIN CHENG, LIN YING PEI, LEI XIE
214–226
AZAD RASTEGAR, FARIDEH ATTAR, MANSOUR MIRTADZADINI
227–239
JÔANE COELHO DE JESUS, ROSANA ROMERO, NÁDIA ROQUE
240–248
MARK WILSON, MARCO M. JIMÉNEZ, LOU JOST, ANDREAS KAY, GRAHAM FRANK, LUIS E. BAQUERO R.
249–258
RUI-LI ZHANG, LONG-FEI FU, SHU LI, YI-GANG WEI, STEPHEN MACIEJEWSKI, MICHAEL LOFURNO, FANG WEN
259–268
ZHI-QUN LIANG, MING-SHENG SU, SHUAI JIANG, DENG HONG, NIAN-KAI ZENG
269–276
LONG WANG, CHEN REN, QIN-ER YANG
277–282
AHMED M. ABDEL-AZEEM, ROBERT A. BLANCHETTE, BENJAMIN W. HELD
283–288

Correspondence

LIEZEL M. MAGTOTO, ROSARIO R. RUBITE, CELIA M. AUSTRIA
289–292
MONIKA WOŹNIAK-CHODACKA
293–297
CARLOS PARRA-O.
298–300