Ruthenica

Russian Malacological Journal

Vol 28, No 1 (2018)

Table of Contents

Articles

B. I. Sirenko
Y. S. Trubin
B. I. Sirenko, A. V. Merkuliev, E. N. Krol, D. D. Danilin, I. O. Nekhaev
T. G. Stojko, V. A. Senkevich, A. S. Kadomtseva
I. P. Shepeleva
A. A. Schileyko
I. Balashov, Z. Shvydka, O. Vasyliuk, O. Marushchak, D. Shyriaeva, O. Oskyrko