Vol 27, No 4 (2017)

Table of Contents

Articles

Maxim V. Vinarski
Artem Ostrovsky
Igor A. Solodovnikov, Miklós Szekeres
Igor Balashov, Y. Yatsiuk