Zootaxa

A mega-journal for zoological taxonomists in the world
2016 impact factor: 0.972 

Announcements

 

New snailfish from Zootaxa among top 10 new species (2018)

 

A new species of fish, Pseudoliparis swirei, published in Zootaxa (4358: 161-177) by Gerringer, M.E et al. was voted among TOP 10 new species described in 2017.

http://www.esf.edu/top10/2018/06.htm


 
Posted: 2018-05-31 More...
 
More Announcements...

Vol 4446, No 1: 16 Jul. 2018

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

CHANTELLE M. DEREZ, KEVIN ARBUCKLE, ZHIQIANG RUAN, BING XIE, YU HUANG, LAUREN DIBBEN, QIONG SHI, FREEK J. VONK, BRYAN G. FRY
1–12
SAEIDE S. GHEBLEALIVAND, KARIM HADDAD IRANI-NEJAD, WOJCIECH Ł. MAGOWSKI, SHAHAB MANZARI
13–38
LIN-HONG ZHONG, XIAO-ZHOU HU, YI-TAO LIN, WEI-TAO FENG, JIE-YI ZHUANG, YU ZHANG, AN-TAI WANG
39–50
TERUAKI BAN
51–67
PABLO TETA, J. PABLO JAYAT, CECILIA LANZONE, AGUSTINA OJEDA
68–80
HANNA R. ROYALS, JEAN-FRANÇOIS LANDRY, TODD M. GILLIGAN
81–96
ZHENG-ZHONG HUANG, XIN-YU HAN, XING-KE YANG
97–110
YURIY I. BUDASHKIN, OLEKSIY BIDZILYA
111–124
SARAH C. CREWS
125–137
F.F. SALLES, J.F. MARULANDA, L.G. DIAS
138–150