Vol. 23, No. 9 (2018) in progress

DOI: http://dx.doi.org/10.11158/saa.23.9

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Biography

Evert E. Lindquist’s approach to the taxonomic impediment in Acarology: Diversity in specialization through 60 years of systematics research and beyond
Fred Beaulieu, Valerie Behan-Pelletier
1715–1725
David Walter, Bruce Halliday
1809–1816

Article

Peter Masan, Samaneh Mojahed, Jalil Hajizadeh, Reza Hosseini, Ali Ahadiyat
1726–1740
Min Ma, Qing-Hai Fan, Zhi-Qiang Zhang
1741–1765
Sergey G. Ermilov, Chi-Man Leong
1766–1781
Han-zhong Zhang, Wei Xie, Ying Wang, Jian Chen, Ting-huan Wen
1782–1795
Guangyun Li, Zhi-Qiang Zhang
1796–1808
Nuoran Xu, Xue Pan, Dong Liu
1817–1826
Sergey G. Ermilov, Leonid B. Rybalov
1827–1837
Fang-Shiang Lim, Shih-Keng Loong, Jing-Jing Khoo, Kim-Kee Tan, NurHafiza Zainal, Muhammad-Firdaus Abdullah, Chee-Sieng Khor, Sazaly AbuBakar
1838–1844
Elham Riahi, Yaghoub Fathipour, Ali A. Talebi, Mohammad Mehrabadi
1845–1856