Vol. 23, No. 9 (2018)

DOI: http://dx.doi.org/10.11158/saa.23.9

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Biography

Evert E. Lindquist’s approach to the taxonomic impediment in Acarology: Diversity in specialization through 60 years of systematics research and beyond
Fred Beaulieu, Valerie Behan-Pelletier
1715–1725
David Walter, Bruce Halliday
1809–1816

Article

Peter Masan, Samaneh Mojahed, Jalil Hajizadeh, Reza Hosseini, Ali Ahadiyat
1726–1740
Min Ma, Qing-Hai Fan, Zhi-Qiang Zhang
1741–1765
Sergey G. Ermilov, Chi-Man Leong
1766–1781
Han-zhong Zhang, Wei Xie, Ying Wang, Jian Chen, Ting-huan Wen
1782–1795
Guangyun Li, Zhi-Qiang Zhang
1796–1808
Nuoran Xu, Xue Pan, Dong Liu
1817–1826
Sergey G. Ermilov, Leonid B. Rybalov
1827–1837
Fang-Shiang Lim, Shih-Keng Loong, Jing-Jing Khoo, Kim-Kee Tan, NurHafiza Zainal, Muhammad-Firdaus Abdullah, Chee-Sieng Khor, Sazaly AbuBakar
1838–1844
Elham Riahi, Yaghoub Fathipour, Ali A. Talebi, Mohammad Mehrabadi
1845–1856
Anna Seniczak, Stanisław Seniczak, Eneida M. Eskinazi Sant'anna, Emerson Dias, Radomir Graczyk, Mariola Słowikowska
1857–1868
Peng Zhou, Xiong Zhao He, Qiao Wang
1869–1878
Xue Pan, Nuoran Xu, Dong Liu
1879–1884

Correspondence

Xia Chen, Yu-Ping Zhang, Li Sun, Yuan Zhen, Yan-Xuan Zhang, Jian-Zhen Lin
1885–1888